جستجو

کانون تعاونی های محلی ومشاغل خانگی:

 این کانون به منظور توانمند سازی شهروندان از طریق جلب مشارکتهای اجتماعی با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اقدام به تشکیل و ثبت تعاونی های محلی نموده است. در این طرح پس از شناسائی داوطلبان محلی نیاز سنجی و توانمند سازی آنها در قالب ارائه خدمات مشاوره و آموزش های مقدماتی – پیشرفته و تخصصی صورت می گیرد و گروههای توانمند شده جهت ثبت و قانونی شدن فعالیت  اقتصادی به وزارت تعاون معرفی م یشوند . همچنین تعاونی های  ثبت شده از طریق معرفی به مناطق جهت بهره مندی از بازار چه های محلی مورد پشتیبانی قرار می گیرند .چشم انداز طرح توسعه تعاونی های محلی شهر تهران تشکیل خوشه های کسب و کار از طریق ساماندهی تعاونی های همکار یا مکمل می باشد.